UVODNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti poslovanja određuju uvjete uporabe internetskih stranica i sadržaja internetskih stranica društva INFO HOUSE, društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje, Zagreb, d.o.o., Andrije Hebranga 27, 10000 Zagreb, Hrvatska (u nastavku: INFO HOUSE), pretplatnički odnos za usluge DPO Novosti, članstvo u DPO Klubu i uvjete uporabe drugih usluga, pogodnosti ili proizvoda koje nudi INFO HOUSE, osim ako ugovor ili drugi opći uvjeti ne određuju drugačije.

Opći uvjeti obvezuju sve vrste korisnika, članova, pretplatnika i platitelje usluga INFO HOUSE.

Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio posebnog ugovora, ako je sklopljen, a u skladu sa člankom 295. Zakona o obveznim odnosima, dopunjavaju posebni ugovor i obvezuju isto kao i ugovorne odredbe. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na internetskoj stranici INFO HOUSE.

INFO HOUSE zadržava pravo promjene ili dopune tih općih uvjeta. Promijenjeni opći uvjeti počinju vrijediti danom objave na internetskoj stranici INFO HOUSE.

ODREĐIVANJE POJMOVA

DPO Klub™ je pomoćna mreža ovlaštenih osoba za zaštitu osobnih podataka i ponuđača usluga i proizvoda povezanih s osiguranjem zbirki osobnih podataka.

Član DPO Kluba™ ili Član je fizička osoba zaposlena kod voditelja zbirke osobnih podataka, koji je s INFO HOUSE sastavio Ugovor o članstvu u DPO Klubu™, koju je imenovao ili ju namjerava imenovati kao ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka (u nastavku: DPO) ili je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost obavljanja usluga ili izrade i prodaje proizvoda povezanih s osiguranjem ili obradom zbirke osobnih podataka, a s INFO HOUSE je sklopila ugovor o Članstvu u DPO Klubu™ (u nastavku: korporativni član).

Ugovor o članstvu u DPO Klubu™ ili Ugovor određuje odnose između platitelja članarine za članstvo u DPO Klubu™ i INFO HOUSE. Član Kluba DPO na osnovi sklopljenog ugovora o članstvu u DPO Klubu™ stječe prava i pogodnosti Člana DPO Kluba™.

Članarina je cijena koju pravna ili fizička osoba plaća INFO HOUSE za članstvo člana DPO Kluba™, a uključuje usluge, pogodnosti, sudjelovanje na događajima i pretplatu na DPO Vijesti u skladu s Ugovorom o članstvu u DPO Klubu™, općim uvjetima i važećim cjenikom.

DPO Vijesti usluga su periodičke internetske publikacije koje pretplatnik dobiva elektronskom poštom kojoj može pristupiti s korisničkim imenom i lozinkom (korisnički račun) na internetskim stranicama INFO HOUSE.

Pretplatnik DPO Vijesti ili pretplatnik je pravna ili fizička osoba koja pomoću internetskog obrasca sklapa pretplatnički odnos s INFO HOUSE za usluge DPO Vijesti i plaća pretplatu.

Pretplata je cijena koju pravna ili fizička osoba plaća INFO HOUSE za usluge DPO Vijesti u skladu s općim uvjetima i važećim cjenikom.

Korisnik je Član DPO Kluba™, Pretplatnik na DPO Vijesti, ugovorna strana Ugovora o članstvu u DPO Klubu™, platitelj pretplate, korisnik i održavatelj korisničkog računa, posjetitelj internetskih stranica INFO HOUSE i svaka druga pravna ili fizička osoba kojoj INFO HOUSE nudi bilo koje svoje usluge, pogodnosti ili proizvode, odnosno onaj koji te usluge, pogodnosti i proizvode koristi.

Nositelj korisničkog računa je DPO ili fizička osoba koju odredi pretplatnik DPO Vijesti.

Održavatelj korisničkog računa je fizička osoba koju korporativni član odredi kao održavatelja korisničkog računa.

Internetske stranice INFO HOUSE sastoje se od otvorenog dijela, koji svi mogu upotrebljavati u skladu s općim uvjetima, i zatvorenog dijela, koji mogu upotrebljavati samo nositelji korisničkog imena u skladu s općim uvjetima. Pristup zatvorenom dijelu moguć je samo uz uporabu korisničkog imena i lozinke koje dodjeljuje INFO HOUSE.

DPO Klub™

Usluge i pogodnosti Članova DPO Kluba™ obuhvaćaju:

  1. Pretplatu na uslugu DPO Vijesti;
  2. Primanje podsjetnika na e-mail (najkasnije dan nakon primitka novog propisa s područja zaštite podataka i najkasnije dva dana prije uvođenja novih obveza iz područja zaštite osobnih podataka);
  3. Sudjelovanje na „Doručku sa stručnjacima“ namijenjenom razmjeni iskustava i praksi (triput godišnje);
  4. Besplatno kratko telefonsko pravno savjetovanje s područja zaštite osobnih podataka (pet puta godišnje);
  5. 20% popusta na pravno IT savjetovanje stručnjaka INFO HOUSE s područja zaštite osobnih podataka;
  6. 5 – 50% popusta na sudjelovanje na odabranim konferencijama, obrazovanjima i susretima koje organizira ili suorganizira INFO HOUSE (visinu popusta i izbor događanja određuje INFO HOUSE ili suorganizator);
  7. Potvrdu o sudjelovanju na konferenciji, obrazovanju ili susretu koje organizira ili suorganizira INFO HOUSE.

Usluge i pogodnosti za korporativne članove, uz usluge i pogodnosti iz prethodnog stavka, u skladu s Ugovorom o članstvu u DPO Klubu™, obuhvaćaju i mogućnost uporabe oglasnog prostora u publikacijama koje izdaje i na događajima koje organizira INFO HOUSE. Usluge i pogodnosti iz prethodnog stavka može koristiti bilo koja osoba koju odredi korporativni član, a koja je kod njega zaposlena.

Za članstvo u DPO Klubu™ na neodređeno vrijeme sklapa se poseban ugovor koji je uvjet za članstvo – Ugovor o članstvu u DPO Klubu™. Članstvo vrijedi od dana plaćanja članarine. Prijenos Ugovora o članstvu, prava koja proizlaze iz članstva ili korisničkog računa na pravne nasljednike voditelja zbirke osobnih podataka, odnosno korporativnog člana ili treće osobe, nije moguć.

Članarina se obračunava po važećem cjeniku i uključuje članstvo za jednog člana DPO Kluba™. Članarina se plaća godišnje i unaprijed. Već plaćena a neiskorištena, članarina se ne vraća.

INFO HOUSE račune za sve usluge koje izdaje na osnovi Ugovora i općih uvjeta poslovanja, kao i sve eventualne opomene za plaćanje računa, šalje elektronskim putem na adresu za slanje računa koja je navedena u Ugovoru. Voditelj zbirke osobnih podataka, odnosno korporativni član, dužan je obavijestiti nositelja o eventualnim promjenama adrese elektroničke pošte za slanje računa.

INFO HOUSE Članu otvara korisnički račun i njegovu uporabu omogućuje najkasnije 5 dana nakon primitka potpisanog i ovjerenog Ugovora i plaćanja prve članarine.

Ugovorom o članstvu u DPO Klubu™ određuje se nositelj, odnosno održavatelj korisničkog računa. U slučaju da voditelj zbirke osobnih podataka opozove ovlasti DPO-a ili u slučaju prestanka ugovora o zaposlenju, odnosno kada korporativni član opozove ovlasti održavatelju računa, INFO HOUSE o tome mora biti obaviještena najkasnije u roku od 72 sata nakon opoziva ovlasti, odnosno prestanka ugovora o zaposlenju. INFO HOUSE najkasnije u roku od 72 sata od primitka obavijesti blokira lozinku za pristup korisničkom računu. Kada voditelj zbirke osobnih podataka, odnosno korporativni član, INFO HOUSE javi podatke o novom nositelju, odnosno održavatelju korisničkog računa, INFO HOUSE najkasnije u roku od 72 sata na e-mail prosljeđuje novu generiranu lozinku. Članstvo miruje do primitka podataka o novom nositelju, odnosno održavatelju računa.

Voditelj zbirke osobnih podataka i korporativni član dužni su INFO HOUSE izvijestiti o svakoj promjeni koja može utjecati na izvršavanje Ugovora o članstvu najkasnije u roku od 3 radna dana od nastanka promjene. U slučaju povrede dužnosti o obavještavanju, INFO HOUSE svoje obveze ispravno i valjano ispunjava na osnovi podataka s kojima raspolaže. Voditelj zbirke osobnih podataka i korporativni član odgovaraju INFO HOUSE za štetu koja može nastati zbog povrede obveze o obavještavanju.

Svaka ugovorna strana uz otkazni rok od 30 dana u bilo kojem trenutku može odustati od Ugovora o članstvu u DPO Klubu™ bez navođenja razloga za otkazivanjem. Ugovorna strana koja odustaje od ugovora drugoj ugovornoj strani posreduje obavijest u pismenom obliku preporučenom običnom poštom. Ugovor o članstvu može otkazati samo zakoniti zastupnik ugovorne strane Ugovora o članstvu u DPO Klubu™. Članstvo prestaje s istekom razdoblja za koje je plaćena članarina.

INFO HOUSE zadržava pravo odustajanja od Ugovora o članstvu u DPO Klubu™ bez otkaznog roka iz prethodnog odlomka u slučaju:

Voditelj zbirke osobnih podataka i korporativni član izričito se odriču bilo kakvih potraživanja prema INFO HOUSE zbog odustajanja od ugovora, odnosno privremenog ograničenja ili ukidanja korisničkog računa u skladu s prethodna dva odlomka.

Ako voditelj zbirke osobnih podataka, odnosno korporativni član, u cijelosti podmiri članarinu i druge dospjele obveze, odnosno ako se u cijelosti prekine kršenje Ugovora i općih uvjeta poslovanja, INFO HOUSE u pravilu ponovno uspostavlja valjanost privremeno ograničenog ili ukinutog korisničkog računa sljedeći radni dan nakon primitka pismene potvrde da je voditelj zbirke osobnih podataka, odnosno korporativni član, platio dospjele obveze, odnosno da je prekinuo kršenje Ugovora.

Voditelj zbirke osobnih podataka i korporativni član dužni su nositelja, odnosno održavatelja korisničkog računa upoznati sa svim pravima i obvezama koji proizlaze iz Ugovora o članstvu i općih uvjeta poslovanja.

INFO HOUSE u svrhe izvođenja Ugovora i općih uvjeta poslovanja prikuplja i zatim obrađuje sljedeće osobne podatke nositelja korisničkog računa (DPO), odnosno staratelja korisničkog računa:

INFO HOUSE osobne podatke nositelja i održavatelja korisničkih računa obrađuje u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i prihvaćenoj Politici privatnosti.

DPO Vijesti

Usluge DPO Vijesti obuhvaćaju:

Za usluge DPO Vijesti plaća se pretplata po važećem cjeniku. Pretplatnički odnos sklapa se pomoću internetskog obrasca na internetskoj stranici INFO HOUSE. Uvjet za sklapanje pretplatničkog odnosa je upis potrebnih podataka o pretplatniku u internetski obrazac i prihvaćanje općih uvjeta poslovanja. Pretplatnički odnos se smatra sklopljenim s prvom plaćenom članarinom.

Pretplata se plaća godišnje i unaprijed. Već plaćena a neiskorištena, pretplata se ne vraća. Prijenos pretplatničkog odnosa, prava uporabe usluga ili korisničkog računa na pravne nasljednike ili treće osobe, nije moguć.

INFO HOUSE račun za plaćanje pretplate, kao i eventualne opomene za plaćanje pretplate, šalje elektronskim putem na e-mail pretplatnika za plaćanje računa.

INFO HOUSE pretplatniku otvara korisnički račun i omogućuje mu služenje tim računom najkasnije 5 radnih dana od plaćanja prve pretplate.

Svaka ugovorna strana u bilo kojem trenutku, uz otkazni rok od 30 dana, može otkazati pretplatu bez navođenja razloga za otkazivanje. Ugovorna strana koja otkazuje pretplatu prosljeđuje obavijest o otkazivanju drugoj strani e-mailom. E-mail INFO HOUSE je info@dataprotection-officer.hr. Pretplatnički odnos prestaje s istekom razdoblja za koje je plaćena pretplata.

INFO HOUSE zadržava pravo na otkazivanje pretplatničkog odnosa bez otkaznog roka iz prethodnog odlomka u slučaju:

INFO HOUSE zadržava pravo privremenog ograničavanja uporabe korisničkog računa ili ukidanja računa bez prethodne obavijesti u sljedećim slučajevima:

Pretplatnik se izričito odriče bilo kakvih potraživanja od INFO HOUSE zbog otkazivanja pretplate, odnosno ograničenja ili ukidanja korisničkog računa u skladu s prethodna dva odlomka.

Ako pretplatnik u cijelosti podmiri pretplatu i druge dospjele obveze, odnosno u cijelosti prekine s kršenjem općih uvjeta poslovanja, INFO HOUSE u pravilu ponovno uspostavlja valjanost privremeno ograničenog ili ukinutog korisničkog računa sljedeći radni dan nakon primitka pismene potvrde o tome da je pretplatnik platio dospjele obveze, odnosno da je prestao kršiti opće uvjete.

Pretplatnik je dužan nositelja korisničkog računa upoznati sa svim pravima i obvezama koji proizlaze iz općih uvjeta poslovanja.

INFO HOUSE u svrhu izvođenja pretplatničkog odnosa i općih uvjeta poslovanja prikuplja, a zatim i obrađuje sljedeće osobne podatke pretplatnika, odnosno nositelja korisničkog računa kojeg je odredio pretplatnik:

INFO HOUSE osobne podatke pretplatnika i održavatelja korisničkih računa obrađuje u skladu s važećim propisima Republike Slovenije i prihvaćenoj Politici privatnosti.

Pretplatnik je INFO HOUSE dužan javiti svaku promjenu koja može utjecati na izvršavanje pretplatničkog odnosa najkasnije u roku 3 radna dana od nastanka promjene. U slučaju da pretplatnik ne ispuni dužnost obavještavanja, INFO HOUSE svoje obveze ispravno i valjano ispunjava na osnovi podataka kojima raspolaže. Pretplatnik INFO HOUSE odgovara za štetu koja može nastati zbog propusta obveznog obavještavanja po ovom stavku.

UPRAVLJANJE KORISNIČKIM RAČUNOM

Korisnički račun se sastoji od korisničkog imena i korisničke lozinke koju određuje INFO HOUSE.

Nositelj korisničkog računa nakon primitka dodijeljenog korisničkog imena i lozinke nakon dovršene prve registracije na internetskim stranicama INFO HOUSE treba promijeniti korisničku lozinku. Održavatelj korisničkog računa se obvezuje da će dodijeljeno korisničko ime i izabranu lozinku čuvati kao poslovnu tajnu i jamči da korisničko ime neće upotrebljavati neovlaštene osobe.

Voditelj zbirke osobnih podataka, korporativni član, pretplatnik i održavatelj korisničkog računa obvezuju se da će dodijeljeno korisničko ime i lozinku čuvati kao poslovnu tajnu i jamče da će jedno korisničko ime i lozinku uvijek koristiti samo jedan korisnik.

Voditelj zbirke osobnih podataka, korporativni član, pretplatnik, nositelj i održavatelj korisničkog računa, INFO HOUSE odgovaraju za eventualnu zlouporabu korisničkog računa, uporabu korisničkog računa od strane neovlaštenih, odnosno trećih osoba i uporabu korisničkog računa u suprotnosti s Ugovorom i općim uvjetima.

Voditelj zbirke osobnih podataka, korporativni član, nositelj i održavatelj korisničkog računa dužni su, u slučaju da saznaju za zloupotrebu ili razloge koji ukazuju na mogućnost zloupotrebe korisničkog računa, smjesta obavijestiti INFO HOUSE i promijeniti korisničku lozinku.

Ukidanje korisničkog računa mogu zahtijevati samo ugovorna strana Ugovora o članstvu u DPO Klubu™ i pretplatnik u skladu s Općim uvjetima i Ugovorom. Za ukidanje korisničkog računa služe odredbe ovih Općih uvjeta i Ugovora koje vrijede za ukidanje Ugovora, odnosno pretplatničkog odnosa.

Kad je riječ o osobnim podacima koje obrađuje INFO HOUSE, nositelj i održavatelj korisničkog računa imaju sva prava u skladu s propisima s područja zaštite osobnih podataka. INFO HOUSE ne odgovara ni za kakvu štetu ili neugodnosti koje ugovorna strana Ugovora o članstvu u DPO Klubu ili pretplatnik može imati zbog priznavanja ili ostvarivanja prava nositelja i održavatelje korisničkog računa.

UPORABA INTERNETSKIH STRANICA

Korisnik za pristup internetskim stranicama mora imati:

Za pristup zatvorenim dijelovima internetske stranice INFO HOUSE korisnik treba imati valjan korisnički račun.

Korisnik se obvezuje da će se internetske stranice INFO HOUSE služiti pošteno i sukladno općim uvjetima.

INFO HOUSE osobne podatke korisnika internetskih stranica obrađuje u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i prihvaćenoj Politici privatnosti.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

INFO HOUSE neprestano nastoji osigurati tehničke uvjete koji korisnicima osiguravaju neometano služenje internetskim stranicama. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, INFO HOUSE zadržava pravo kraćeg prekida pristupa internetskim stranicama.

Odgovornost INFO HOUSE i njezinih ugovornih izvođača za bilo kakvu štetu ili neugodnost koja bi mogla nastati zbog tehničkih razloga, uzrokovana prekidom rada, odnosno ometanjem pristupa portalu, posve je isključena.

INFO HOUSE neprestano nastoji osigurati kvalitetu, ispravnost i ažurnost podataka i usluga koje određuju opći uvjeti. Odgovornost INFO HOUSE i njenih ugovornih izvođača za štetu ili neugodnosti koje korisnik može imati zbog eventualnih pogrešnih, manjkavih ili nekih drugih neprimjerenih podataka, odnosno usluga, posve je isključena.

Ako korisnik ustanovi da na internetskim stranicama postoje nepravilnosti u podacima, slikovnom, zvučnom ili video materijalu, o tome može na uobičajen način obavijestiti INFO HOUSE. U slučaju pogrešaka, INFO HOUSE će na vlastiti trošak omogućiti odustajanje od ugovora, odnosno pretplatničkog odnosa.

INFO HOUSE i korisnik jedno drugom ne odgovaraju ni za kakvu štetu, kašnjenje ili neusklađenost postupanja s općim uvjetima ako je riječ o posljedicama više sile ili postupacima trećih osoba s predumišljajem.

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Oznake »DPO on demand«, »DPO Klub«, »DPO Vijesti«, »Info House« i ostale oznake INFO HOUSE zaštićene su kao uslužne, odnosno robne marke. Njihova uporaba bez izričitog dopuštenja INFO HOUSE je zabranjena.

Sve baze podataka na internetskim stranicama INFO HOUSE predstavljaju podatkovnu bazu u smislu odredbe Zakona o autorskim i srodnim pravima. Baze dokumenata na internetskim stranicama INFO HOUSE zaštićene su propisima s područja zaštite intelektualnog vlasništva i u cijelosti i kao pojedinačni dijelovi sustava. Pojedinačne cjeline na internetskim stranicama INFO HOUSE koje imaju karakteristike autorskog djela (npr. autorski članci) zaštićene su autorskim pravima.

Uporaba pojedinačnih jedinica baze portala koje imaju karakteristike autorskog djela dozvoljena je samo za vlastite potrebe korisnika. Svi drugi oblici reproduciranja, distribuiranja, posredovanja ili omogućavanja uporabe trećim osobama izričito su zabranjene. Navedena zabrana odnosi se na sve oblike uporabe koji premašuju vlastitu uporabu, a naročito su zabranjeni sljedeći postupci:

Korisnik koji je trećoj osobi omogućio neovlaštenu uporabu dijelova ili sastavnica zaštićenih pravima intelektualnog vlasništva, odgovara INFO HOUSE za svu nastalu štetu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti počinju vrijediti s danom objave na internetskim stranicama INFO HOUSE.

INFO HOUSE zadržava pravo promjene ili dopune općih uvjeta poslovanja.

Promijenjeni opći uvjeti počinju vrijediti s danom objave na internetskoj stranici INFO HOUSE.

Za tumačenje odredbi ovih općih uvjeta mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Korisnici i INFO HOUSE će eventualne nesuglasice, koje proizlaze iz ovih općih uvjeta, riješiti sporazumno. U slučaju spora mjerodavan je nadležni sud u Zagrebu.